Hicall 行  動  節  費  卡  費  率  表

      
*** 費率調整以本網站公告為主,不個別通知
國際直撥電話(台灣直撥國外)費率 (以下費率已換算為每分鐘)  |  回主頁 | 立即訂購 |
時段 售價(行動進線)
售價(市話進線)
亞洲 香港 手機或市話
5.0
4.0
新加坡 手機或市話

5.0

4.0
日本 市話 5.0 4.0
手機 12.0 12.0
南韓 市話 5.0 4.0
手機 10.0 10.0
中國 手機或市話
4.5
3.5
菲律賓 市話

9.0

8.0
手機
10.0
10.0
泰國 市話
9.0
8.0
手機
10.0
10.0
印尼 市話
9.0
8.0
手機
10.0
10.0
柬埔寨 手機或市話

25.0

20.0

馬來西亞 市話 5.0 4.0
手機 10.0 10.0
印度 手機或市話 22.0 16.0
澳門 手機或市話 12.0 12.0
越南 手機或市話
30.0
28.0
大洋洲
澳大利亞 市話 5.0 4.0
手機 12.0 12.0
紐西蘭 市話 4.0 4.0
手機 12.0 12.0
美洲 美國(含阿拉斯加,夏威夷),加拿大 手機或市話 4.0 4.0
古巴 手機或市話 38.0 35.0
歐洲 英國 市話
4.0
4.0
手機
12.0
12.0
德國 市話 5.0 4.0
手機
12.0
12.0
法國 市話 5.0 4.0
手機
15.0
15.0
義大利,瑞典,智利,瑞士 市話 5.0 4.0
手機 15.0 15.0
澳地利 市話 5.0 4.0
手機 12.0 12.0
丹麥 市話 5.0 4.0
手機 12.0 12.0
芬蘭 市話 5.0 5.0
手機 15.0 15.0
挪威 市話 10.0 8.0
手機 15.0 15.0
愛爾蘭 市話 5.0 4.0
手機 15.0 15.0
盧森堡 手機或市話 8.0 8.0
西班牙 市話 5.0 4.0
手機 15.0 15.0
荷蘭 市話 5.0 4.0
手機 15.0 15.0
比利時 市話 5.0 4.0
手機 15.0 15.0
俄國 手機或市話 10.0 10.0
聖馬諾 手機或市話 15.0 15.0
冰島 市話 10.0 10.0
手機 15.0 15.0
列支敦斯敦
手機或市話
12.0 12.0
其他國家
手機或市話
30.0 30.0
台灣長途
4.0
1.8
台灣行動
4.5
4.0

                  (以分計)

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .